Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż określone
przepisami prawa.
Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo. 
RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 
Z dniem 25 maja 2019r na terenie całej Unii Europejskiej weszło w życie tzw. RODO, czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Klienci Biura Rachunkowego przekazują do Biura Rachunkowego dane osobowe w różnej postaci – w przypadku obsługi kadrowo-płacowej są to dane osobowe pracowników (etatowych oraz na umowach cywilnoprawnych), natomiast w przypadku obsługi księgowej mogą to być różnego rodzaju dokumenty zawierające dane osobowe (np. umowy, rachunki do umów cywilnoprawnych, rozliczenia i zeznania podatkowe).
 
Klienci Biura Rachunkowego są dysponentami danych osobowych, które przekazują.  Wyznaczają oni cele i sposoby ich przetwarzania, które w szczególności wynikają z:
Ustawy Kodeks Pracy z dnia 1974-06-26, z późniejszymi zmianami
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26, z późniejszymi zmianami
Ustawy o rachunkowości z dnia 1994-09-29, z późniejszymi zmianami
Ustawy o podatku od towarów i usług [podatku VAT] z dnia 2004-03-11, z późniejszymi zmianami
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 1996-05-28, z późniejszymi zmianami
Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 1998-10-13, z późniejszymi zmianami
Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 1997 08 27, z późniejszymi zmianami
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 2004-08-27, z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie obliguje Administratorów Danych przekazujących dane osobowe innym podmiotom, do zawierania z nimi pisemnych umów powierzenia danych osobowych, które stanowią podstawę ich przetwarzania.
 
Taka sytuacja ma również miejsce w relacjach biznesowych między Biurem Rachunkowym, a naszymi Klientami, w ramach realizowanych umów obsługi księgowej oraz umów obsługi kadrowo-płacowej.
 
Administrator Danych ma obowiązek przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami określonymi w RODO i móc to wykazać. Aby spełnić ten obowiązek, tak jak wspomnieliśmy powyżej, m.in. powinien mieć zawartą pisemną umowę z podmiotem któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 
Zawarcie umów powierzenia przetwarzania leży przede wszystkim w interesie Administratora Danych, gdyż może on przekazywać dane tylko podmiotom prawidłowo do tego upoważnionym.
 
Aby pomóc w realizacji tego obowiązku przygotowaliśmy dla naszych Klientów Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, związaną z realizacją świadczonych przez Biuro Rachunkowe usług.
 
Copyright ©2019 "MILCZAREK" biuro rachunkowe Roksana Milczarek, All Rights Reserved.